Stoppa centraliseringen av vården!

Hela Västra Götaland ska utvecklas!

Rösta på vad du vill till riksdag och kommun

men rösta på Sjukvårdspartiet i regionvalet!

Inför Intraprenad på sjukhusen
Sjukvårdspartiet vill att alla regionens sjukhus ska ges möjlighet att öka antalet vårdplatser. Vi vill återskapa de självständiga och fristående sjukhusen med egen styrelse och eget budgetansvar, intraprenad. Sammanslagningen av 18 väl fungerande sjukhus till fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götaland, har nämligen misslyckats. Följden har blivit; ökad byråkrati, otaliga flyttkaruseller, längre vårdköer, försämrad arbetsmiljö m.m.

Sjukvårdspartiet vill ge personalen ökade befogenheter och ett ökat ansvar. Återställ samtliga akuter, förlossningsavdelningar, psykiatrimottagningar och kvälls/helg-mottagningar som stängts sedan 2011.

Vi är förvissade om att mindre och självständigare vårdenheter ger ökad delaktighet samt bättre möjligheter att påverka den egna verksamheten.

Vi anser även att löneutvecklingen för sjuksköterskor och undersköterskor inte tillgodosetts tillräckligt under de senaste åren. Under kommande mandatperiod vill vi därför halvera regionens investeringsbudget, och lägga de miljarderna på förbättrade arbets- villkor för sjukhusens vårdande personal. Med våra skuggbudgetar (sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999) så hade ytterligare 16 miljarder (= 16 000 miljoner) kr öronmärkts för den sortens personalfrämjande åtgärder.

Vi vill att staten tar mer ansvar för landets universitetssjukhus, för att säkra god vård och stärka patientlagens efterlevnad. Nuvarande patientlag behöver dessutom förstärkas.

Tandvård håller på att utvecklas till en allvarlig klassfråga. Sjukvårds- partiet anser därför att tandvård ska ingå i samma betalningssystem som övrig sjukvård.

Vi anser att hanteringen av läkemedel skulle kunna ske av ansvarig sjukhusapotekare. Det skulle bli avsevärt kostnadseffektivare att kunna omfördela läkemedel i obrutna förpackningar från en patient till en annan patient, i nuläget måste allt kasseras.

Läs mer på www.network-styrning.com


Återställ busslinjerna
Sjukvårdspartiet anser att Västtrafiks priser bör ligga på en nivå som stimulerar kollektivt resande.

Vi vill införa en enhetstaxa för resor under tre timmar inom Västra Götaland, och en timma inom kommun. Vi vill även att linjetätheten återställs till 2010-års nivå, med åtminstone uppringd trafik.

Vi motsätter oss den beklagliga försämringen av servicen som Västtrafik påbörjade 2011, då många busslinjer drogs in.

Sjukvårdspartiet vill ge funktionshindrade så goda förutsättningar som möjligt, det är ett självklart ansvar i ett välfärdssamhälle. Kollek- tivtrafiken ska exempelvis vara väl tillgänglig för funktionshindrade.

Samhällets olika funktioner – köp av färdbevis, parkering, WC- besök m.m. – måste också kunna klaras utan en mobiltelefon.

Sjukvårdspartiet vill sänka regionrådens arvoden med 20 procent. Det är inte rimligt att politiker ofta tjänar dubbelt så mycket som medborgarna de företräder. Med kostnadseffektivare styrning anservi även att de senaste årens höjningar av den regionala skatten hade kunnat undvikas. Vi anser att samma pensionsåldrar och förmåner ska gälla för politiker som för övriga medborgare.

Sjukvårdspartiet anser att hela Västra Götaland ska ges förutsättningar att utvecklas. Vänersborg med sitt centrala läge, anser vi därför även fortsättningsvis bör vara regionens administrativa säte. Återinför även tjänstemannaansvaret i regionen.

Tio våningar i nybyggda Regionens Hus (i Göteborg), anser vi ska användas som Psykiatricentrum. Resterande 14 våningar anser vi ska hyras ut till externa hyresgäster. Offentliga skattemedel ska ej bekosta regional administrativ centralisering, däremot gärna användas till regional decentralisering.

Under kommande mandatperiod vill vi minska regionens budget för byråkrati, administration och marknadsföring med fem procent/år. Sjukhusen och vårdcentraler är enda undantag.


Utveckla regionens infrastruktur
2009 klubbades tyvärr Västlänken igenom i regionfullmäktige Västra Göta- land, vi var enda parti som ifrågasatte och röstade nej. 2012 utnämnde Riks- revisionen Västlänken till Sveriges sämsta infrastrukturprojekt. 2019 fick vi beskedet att Högsta Domstolen ej beviljade oss prövningstillstånd i syfte att stoppa Västlänken. Tyvärr kommer därför den onödiga Västlänken (6 km järnvägstunnel under Göteborg) att byggas klart, till vilket pris som helst. Banverkets Förstärkningsalternativ borde byggts istället!

Högt prioriterade satsningar på regionens infrastruktur anser vi vara:

  • HöghastighetsjärnvägenStrömstad–Göteborg (som är den sista sträckan i Paris till Oslo-länken enligt EU:s mål TEN-T) är ett praktexempel på projekt som absolut ska betalas med EU-pengar samt statliga- och regionala skattemedel. Kommunala skattepengar ska ej användas för att finansiera den sortens projekt!
  • Satsningar på mesta möjliga dubbelspår behövs för att göra våra befintliga regionala järnvägar attraktivare och effektivare, likaså fler planfria järnvägsövergångar. Bygg station vid NÄL/Skogshöjden, Trollhättan. Satsa även på Kinnekullebanan.
  • En tunnel under Nordre älv (mellan Hisingen och Kungälv) behövs för att avlasta den befintliga E6-bron. En bro behövs vid Svanesund på Orust, för att avlasta broarna mellan Stenungsund och Tjörn.
  • Åtta nya färjelägen för kollektiv båttrafik (i Göta älv, Göteborg) anser vi också måste förverkligas snarast.
  • Byggnationen av nya slussar i Göta älv måste genomföras utan stopp för yrkessjöfarten. Göta älv är lika viktig som en Europaväg för många företag och vår livsföring.

Sjukvårdspartiet vill att regionen ska satsa kraftfullare på småföretag för att minska arbetslösheten. Utveckling och produktion av förnyelsebara, fossilfria energikällor måste prioriteras ännu mera. Regionens Naturbruksgymnasium och Havsbruksgymnasium ska bevaras och utvecklas.

Ny och uppdaterad hemsida kommer inom kort!Vid frågor vänligen kontakta:
Lisa Bertilsson, 0763945106
eller
Emma Larsson, 0760205985


Här nedan kan ni läsa Valmanifestet från 2018

En annan vård är möjlig!

Hela Västra Götaland ska leva!


Valmanifest 2018

Intraprenad

Sjukvårdspartiet vill att alla regionens sjukhus ska ges möjlighet att öka antalet vårdplatser. Vi vill återskapa de självständiga och fristående sjukhusen med budgetansvar. Sammanslagningen av 18 väl fungerande sjukhus till fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götaland, har nämligen misslyckats. Följden har blivit; ökad byråkrati, otaliga flyttkaruseller, längre vårdköer, försämrad arbetsmiljö m.m.

Sjukvårdspartiet vill ge personalen ökade befogenheter och ett ökat ansvar. Återställ samtliga akuter och kvälls/helg-mottagningar som stängts sedan 2011.

Vi är förvissade om att mindre och självständigare vårdenheter ger ökad delaktighet samt bättre möjligheter att påverka den egna verksamheten.

Vi anser även att löneutvecklingen för sjuksköterskor och undersköterskor inte tillgodosetts tillräckligt under de senaste åren.

Med nuvarande lagstiftning säger Sjukvårdspartiet nej till otillbörliga vinstdrivande företag inom vården. Vi vill även att staten tar mer ansvar för landets universitetssjukhus. För att säkra god vård och stärka patientlagens efterlevnad. Nuvarande patientlag behöver dessutom förstärkas.

Tandvård håller på att utvecklas till en allvarlig klassfråga. Sjukvårdspartiet anser därför att tandvård ska ingå i samma betalningssystem som övrig sjukvård.

Vi anser att hanteringen av läkemedel skulle kunna ske av ansvarig sjukhusapotekare. Det skulle bli avsevärt kostnadseffektivare att kunna omfördela läkemedel i obrutna förpackningar från en patient till en annan patient, i nuläget måste allt kasseras.


Mobilen ska ej behövas

Sjukvårdspartiet anser att Västtrafiks priser bör ligga på en nivå som stimulerar kollektivt resande. Till skillnad från idag, så måste biljettsystemet vara enkelt att förstå för alla resenärer.

Vi vill införa en enhetstaxa för resor under tre timmar inom Västra Götaland, och en timma inom kommun. Vi vill även att linjetätheten återställs till 2010-års nivå, med åtminstone uppringd trafik.

Vi motsätter oss den beklagliga försämringen av servicen som Västtrafik påbörjade 2011, då många busslinjer drogs in.

Sjukvårdspartiet vill ge funktionshindrade så goda förutsättningar som möjligt, det är ett självklart ansvar i ett välfärdssamhälle. Kollektivtrafiken ska exempelvis vara väl tillgänglig för funktionshindrade.

Samhällets olika funktioner – köp av färdbevis, parkering, WCbesök, m.m. – måste också kunna klaras utan en mobiltelefon.

Sjukvårdspartiet vill sänka regionrådens arvoden med 20 procent. Det är inte rimligt att politiker ofta tjänar dubbelt så mycket som medborgarna de företräder. Med kostnadseffektivare styrning anser vi även att de senaste årens höjningar av den regionala skatten hade kunnat undvikas.

Sjukvårdspartiet anser att hela Västra Götaland ska ges förutsättningar att utvecklas. Vänersborg med sitt centrala läge, anser vi därför även fortsättningsvis bör vara regionens administrativa säte. Återinför även tjänstemanansvaret i regionen.

Vita huset i Göteborg bör säljas, alternativt hyras ut till externa aktörer. Offentliga skattemedel ska ej bekosta regional administrativ centralisering, däremot gärna användas till regional decentralisering.


Sjukvårdspartiet motsätter sig Västlänken

År 2009 var vi enda parti i regionfullmäktige som röstade nej till Västlänken (6 km järnvägstunnel) och inga nya fakta har framkommit som skulle ändra vår inställning. Vi gav även vårt stöd till Nej-sidan i folkinitiativet för folkomröstning angående trängselskatt i Göteborg 2013. Nej-sidan vann med 57 procent av rösterna, och vi anser att det resultatet ska följas.

Västlänken riskerar att bli ett av landets största och dyraste byggprojekt någonsin, i förhållande till samhällsnyttan och satsade skattepengar. För att stoppa Västlänken vill vi därför omförhandla Västsvenska Paketet. För att istället kunna genomföra Trafikverkets Förstärkningsalternativ och höghastighetsjärnväg/järnvägslinje till Borås över Landvetter – Göteborg. Mera dubbelspår samt planfria övergångar bör också prioriteras. Likaså ny bro över Nordre älv samt till Orust, för att bättra trafikflödet på E6. Planerna på snabbtåg Oslo-Köpenhamn bör också realiseras inom en snar framtid.

Sjukvårdspartiet kräver att renoveringen av slussarna i Göta älv påbörjas omgående. Många företag och stor del av landets befolkning är mycket beroende av vattenvägen till Vänern.

Sjukvårdspartiet vill att regionen ska satsa kraftfullare på småföretag för att minska arbetslösheten. Utveckling och produktion av förnyelsebara, fossilfria energikällor måste prioriteras ännu mera. Regionens Naturbruksgymnasium och Havsbruksgymnasium ska bevaras och utvecklas.


Här nedan kan ni läsa Valmanifestet från 2014

Mindre pengar till byråkratin,

mer pengar till sjukvården!


Hela Västra Götaland skall leva!

Lika vård till alla!


Välkommen till Sjukvårdspartiet - Västra Götaland!


Sjukvårdspartiet- Västra Götaland är ett politiskt parti som är verksamt i Västra Götalandregionen, och flera av länets kommuner, sedan 1998. Vi är ett parti som kämpar för den lilla människan, för att hela regionen skall kunna leva, för en lika och rättvis vård till alla oavsett plånbok, för en politik nära medborgarna, för vår hembygd och dess kulturarv, medborgerlig och mänsklig frihet och för att folkets vilja skall styra.


Välkommen att läsa mer om partiet och vår politik!Valmanifest 2014

Lika vård till alla!


Öka antalet vårdplatser och personal

Sammanslagningen av 18 väl fungerande sjukhus – till fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götaland – har misslyckas. Det har lett till otaliga flyttkaruseller, längre vårdköer, ökad byråkrati  m.m. Sjukvårdspartiet vill därför återskapa de självständiga och fristående sjukhusen med egen styrelse och eget budgetansvar. Alla regionens sjukhus skall även ges ekonomiska möjligheter att öka antalet vårdplatser och personal.


Sjukvårdspartiet säger – med nuvarande lagstiftning – nej till vinstdrivande företag inom vården. Vi vill även att staten ska ta mer ansvar för driften av landets universitets-sjukhus (bl.a. Sahlgrenska), för att säkra en god vård för fler av regionens patienter och öka patientsäkerheten.


Alla skall ha råd att gå till tandläkaren

Tandvården håller på att utvecklas till en klassfråga. Vi vill införa samma betalningssystem för tandvården som för övrig sjukvård. Varför skall det finnas ett betalningssystem för mun, och ett annat för resten av kroppen? Allt bör på sikt ingå i högkostnads-kortet.


Bostadskrisen är akut

Billiga hyresrätter bör byggas i alla kommuner inom regionen, helst uppemot 20 000 st/år under kommande mandatperiod. En särskild satsning bör göras för att bygga nya, billiga Studentlägenheter nära regionens högskolor.


Sjukvårdspartiet arbetar för att minska byggbyråkratin.


Bra och enkel kollektivtrafik

Västtrafikens priser bör ligga på en nivå som stimulerar kollektivt resande.Till skillnad från idag, så måste biljettsystemet vara enkelt att förstå för alla resenärer. Sjukvårdspartiet vill därför införa en enhetstaxa för resa under högst tre timmar inom Västra Götaland. 20 kr för resa inom en kommun.

2011 påbörjade Västtrafik en beklaglig försämring av service till regionens invånare. Många busslinjer drogs nämligen in under det året. Vi vill att linjetätheten ska återställas till 2010-års nivå.


Anropstrafik bör dessutom införas i varje kommun.


Sänkta arvoden till politiker

Det är inte rimligt att  politiker ofta tjänar dubbelt så mycket som medborgarna  de företräder. Sjukvårdspartiet vill därför sänka regionrådens löner med 20 procent (av 63 000 kr). Under mandatperioden vill vi även minska regionens budgetar för - byråkrati, marknadsföring och administration – med fem procent/år. Sjukhusen är enda undantag. Den regionala skatten har dessutom höjts med 1,20 kr sedan regionen bildades, vi vill nu sänka den med 50 öre.


Hela Västra Götaland ska leva – alla behövs

Sjukvårdspartiet vill att nybyggnation av slussarna i Göta älv påbörjas omgående – och att Vänern omklassificeras till insjö för att möjliggöra pråmtrafik. En stor del av landets befolkning (och många företag) är nämligen beroende av vattenvägen från Vänern. Vi vill även att regionen ska satsa ytterligare på småföretag, för att minska arbetslösheten. Utveckling samt produktion av förnyelsebara, fossilfria energikällor måste också prioriteras mycket högt.


Stoppa Västlänken och trängselskatten i Göteborg

Västsvenska paketet med Västlänken (6 km järnvägstunnel), är ett av landets största, dyraste och mest svårbedömda byggprojekt någonsin. För att finansiera projektet – som kommer att kosta mer än 30 miljarder kr – så har man infört en orättvis och godtycklig trängselskatt på biltrafik i Göteborg.

Sjukvårdspartiet motsätter sig Västlänken, och vi vill att man utvärderar hela Västsvenska paketet – utifrån vilken samhällsnytta det ger – i förhållande till satsade pengar. När Västsvenska paketet klubbades i regionfullmäktige 2009, så var det endast Sjukvårdspartiet som röstade nej. Nu som då – så vill vi att regionens invånare ska kunna folkomrösta om trängselskatt - men även om Västlänken.