Val 2022

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland

Val 2022


Vi är mycket bekymrade över Region Västra Götalands storslagna och kostsamma satsningar på nybyggnationer samt fastigheter, alltsedan 2011. Här följer några exempel:


Regionens Hus (vid Centralstationen) i Göteborg. Totalt 24 våningar nybyggda lokaler som enbart är avsedda för regionens administration. Byggkostnad; en miljard kronor.


Botaniska Trädgården (i Göteborg) ska genomgå en omfattande om- och tillbyggnation, till en kostnad av 500 miljoner kronor. Klart 2023.


Sahlgrenska Life (i Göteborg) ska bli regionens nya forskningscenter. Fyra fastigheter planeras att byggas för detta, till en kostnad av flera miljarder kronor. Flera av prefekterna inom Sahlgrenska akademin är ytterst kritiska till projektet.

- Mycket av forskningen som är tänkt att bedrivas inom Sahlgrenska Life, kan bedrivas i våra befintliga lokaler. Jag har svårt att se nyttan med all den planerade nybyggnationen, säger Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. 


En tunnel eller en bro planeras mellan Stigberget och Lindholmen (i Göteborg). Beroende på vilket alternativ som regionfullmäktige i Västra Götaland beslutar sig för,  så blir kostnaden 2,5 - 4 miljarder kronor. Denna förbindelse under Göta älv blir endast anpassad för spårvagnar, cyklar och fotgängare. 

Vi anser att en ökad satsning på de befintliga personfärjorna har större samhällsnytta, till en marginellt ökad kostnad.   


Vi anser att två av regionens bilfärjor snarast behöver ersättas:
- Vid Kornhall bör färjan snarast ersättas av en tunnel under Nordre älv (till Säve, Hisingen).
- Vid Kolhättan bör en bro snarast byggas över Hakefjorden till Orust (Svanesund), som ersättning för färjan.Dessa båda satsningar på den regionala infrastrukturen skulle innebära enormt stor samhällsnytta.

Det ska vara enkelt och prisvärt att åka kollektivt. Därför är vi mycket positiva till att Västtrafiks regionala färdbevis ska gälla under tre timmar även i våra angränsande regioner.


Här nedan kan ni läsa Valmanifestet från 2018

Till: Högsta Domstolen

Från: Sjukvårdspartiet Västra Götaland


ÖVERKLAGAN


Härmed överklagar vi Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-05-14 angående Västlänken i Göteborg. Vi yrkar på att Högsta Domstolen beviljar prövningstillstånd i detta ärende.


Anledning till vår överklagan är följande:

  • Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom ej tagit hänsyn till de ytterst allvarliga miljökonsekvenser som bygget av Västlänken skulle innebära. Många människors boendemiljö kommer att försämras i ytterst stor grad, och övrig kringmiljö kommer också att lida väldigt stor skada.  
  • Västlänkens stora byggkostnad kommer dessutom att få avsevärd negativ inverkan på människor i Västra Götalands övriga 48 kommuner. Det kommer nämligen att saknas pengar till nödvändiga satsningar på utvecklad, regional infrastruktur. Nuvarande trafikproblem innebär redan avsevärt försämrad livskvalitet för många av regionens invånare.  


Hälleviksstrand 2018-05-23


Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland

g.m.


Els-Marie Ragnar

partisekreterareKOMMENTAR


I februari 2019 fick vi beskedet att Högsta Domstolen ej beviljar oss prövningstillstånd angående Västlänken. Därmed är alla möjligheter att stoppa Västlänken uttömda, såväl politiskt som juridiskt.


2009 började vår Västlänkenprocess, då vi som enda parti i Västra Götalands regionfullmäktige, röstade nej till projektet, på mycket goda grunder. 

Under tio år har vi på många olika vis försökt stoppa det dåliga och dyra, skattefinansierade Västlänken-bygget. Nu är den fighten slut, och Västlänken kommer tyvärr att byggas, till vilket pris som helst.


Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland, Vänersborg 10 mars 2019.

 
________Se Den Stora Sjukhusstriden på svtplay.se!________
Valartikel 2018


1999 bildades Västra Götalandsregionen av fem väl fungerande landsting. Regionen fick då överta ansvaret för sjukvården, kollektivtrafiken och regional utveckling. Vi anser att regionen sedan dess drivits med alltför centraliserande politik. Sjukvårdspartiet vill att Västra Götaland ska drivas mer decentraliserat, så att invånarna i regionens alla 49 kommuner kan ta del av de skattefinansierade satsningarna.

 

Sjukvårdspartiets historik med Västlänken (6 kilometer järnvägstunnel, för mer än 30 miljarder kronor, och med noll samhällsnytta) kan kort sammanfattas så här: 2009 var vi enda parti i regionfullmäktige som röstade nej till Västlänken. 2013 stödde vi nej-sidan i folkinitiativet för folkomröstning angående trängselskatt i Göteborg. 2018 har vi yrkat prövningstillstånd hos Högsta Domstolen, som en sista möjlighet att stoppa Västlänken-projektet på juridisk väg. Politiskt vill vi nu efter valet omförhandla Västsvenska-paket, för att  kunna ersätta Västlänken med Trafikverkets Förstärkningsalternativ, som är avsevärt mycket bättre på alla sätt och vis. Västlänken borde stoppats redan 2009.

 

Omgående behövs en ny bro över Nordre älv (Kungälv – Hisingen) - och en bro till Orust från fastlandet – för att avlasta E6. Mera dubbelspår och fler planfria järnvägsövergångar behövs i regionens befintliga järnvägsnät.

Snabbtåg till Borås över Landvetter – Göteborg, samt till Oslo-Köpenhamn, har också hög prioritet. Renovering av slussarna i Göta älv måste påbörjas snarast.


Regionens sjukhus ska ges möjlighet att öka antalet vårdplatser. Bristen på vårdplatser har skapat problem under alltför lång tid, för personal, patienter och anhöriga. Vi vill därför skapa självständigare, mindre vårdenheter med ökade befogenheter och ökat ansvar för den egna verksamheten. Samtliga akuter och kväll/helgöppna mottagningar som stängts sedan 2011, ska återställas.

 

Vi säger nej till otillbörliga vinstdrivande företag inom vården, nuvarande lagstiftning måste bli mer finmaskig. Vi vill även att staten tar mer ansvar för landets universitetssjukhus. Tandvård ska ingå i samma betalningssystem som övrig sjukvård.


Vi vill återställa linjetätheten i regionens kollektivtrafik till 2010-års nivå, med åtminstone uppringd trafik. Samhällets olika funktioner; köp av färdbevis, parkering, WC-besök m.m.  måste dessutom kunna klaras utan en mobiltelefon. Sjukvårdspartiet vill även införa en enhetstaxa för resor under tre timmar inom Västra Götaland, och en timma inom kommun. 

 

Vi är bekymrade över den ökade graden av centralisering som pågått under flera år. Vi vill att Västra Götalands nödvändiga administration fördelas till avsevärt fler kommuner än idag. Nybyggnationer av Regionens Hus samt resecentrum bör stoppas. Färdigställande av påbörjade och planerade sjukhus-byggnationer ska komma i första hand.

 

Under kommande mandatperiod vill vi minska regionens budget  för byråkrati, administration samt marknadsföring med fem procent/år. Sjukhusen och vårdcentraler är enda undantag. Tjänstemans ansvar bör återinföras inom regionen.
Partistyrelsen, Sjukvårdspartiet Västra Götaland (SVP)


Hälleviksstrand, augusti 2018
Copyright © All Rights Reserved Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2014-2020