partiprogram

Partiprogram


Sjukårdspartiet - Västra Götaland är det enda parti i regionen som till 100 procent driver en politik som syftar till att främja människor och småföretag i alla de 49 kommunerna. Vi är ett brett, oberoende mittenparti som är fristående från Sveriges övriga 15 regionala sjukvårdspartier.

Infrastruktur

Västsvenska paketet med Västlänken (6 km järnvägstunnel) är ett av landets största, dyraste och mest svårbedömda byggprojekt någonsin. För att finansiera projektet - som kommer att kosta mer än 30 miljarder kr - så har man infört en orättvis och godtycklig trängselskatt på biltrafik i Göteborg. Sjukvårdspartiet motsätter sig Västlänken, och vi vill att man utvärderar hela Västsvenska paketet utifrån vilken samhällsnytta det ska ge - i förhållande till satsade pengar. Redan när Västsvenska paketet klubbades i regionfullmäktige 2009, röstade Sjukvårdspartiet nej. Och nu som då – vill vi att alla i Västra Götaland ska kunna folkomrösta – angående Västlänken och trängselskatt. Vi är positiva till höghastighetsjärnvägen Oslo – Köpenhamn, som vi anser kommer att stimulera regionens näringsliv och leda till fler miljöanpassade transporter. Höghastighetsjärnvägen Göteborg – Stockholm anser vi däremot kan vänta tills vårt befintliga järnvägsnät upprustats så att vanliga tåg kan hålla sina tidtabeller, och att resenärer kan lita på att komma fram i rätt tid med tåg. 

Öka antalet vårdplatser och personal

Sammanslagningen av 18 väl fungerande sjukhus - till fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götaland - har misslyckas. Det har lett till otaliga flyttkaruseller, längre vårdköer, ökad byråkrati  m.m. Sjukvårdspartiet vill därför återskapa de självständiga och fristående sjukhusen med egen styrelse och eget budgetansvar. Alla regionens sjukhus ska även ges ekonomiska möjligheter att öka antalet vårdplatser och personal. Sverige har numera minst antal vårdplatser/invånare i hela EU. Sjukvårdspartiet säger – med nuvarande lagstiftning - nej till vinstdrivande företag inom vården. Vi vill även att staten ska ta mer ansvar för driften av landets universitets-sjukhus (bl.a. Sahlgrenska), för att säkra en god vård för fler av regionens patienter. Exempelvis måste psykvården återställas, så att psykiskt sjuka kan ges vård, och personalens arbetsmiljö behöver förbättras. Vi anser även att löneutvecklingen för sjuksköterskor samt undersköterskor ej tillgodosetts tillräckligt de senaste åren.

Alla ska ha råd att gå till tandläkaren

Tandvården håller på att utvecklas till en klassfråga. Vi vill införa samma betalningssystem för tandvård som för övrig sjukvård. Varför skall det finnas ett betalningssystem för mun, och ett annat för resten av kroppen? Allt bör på sikt ingå i högkostnads-kortet.

Bostadskrisen är akut

Billiga hyresrätter bör byggas i alla kommuner inom regionen. En särskild satsning bör göras för att bygga nya, billiga studentlägenheter nära regionens högskolor. Sjukvårdspartiet arbetar för att minska byggbyråkratin.

Bra och enkel kollektivtrafik

Västtrafiks priser bör ligga på en nivå som stimulerar kollektivt resande.Till skillnad från idag, så måste biljettsystemet vara enkelt att förstå för alla resenärer. Sjukvårdspartiet vill därför införa en enhetstaxa på 40 kr för resor under högst tre timmar inom Västra Götaland.  10 kr för resor inom en kommun. 2011 påbörjade Västtrafik en beklaglig försämring av service till regionens invånare, många busslinjer drogs nämligen in under det året. Vi vill därför att linjenäten ska återställas till 2010-års nivå. Anropstrafik bör dessutom införas i varje kommun.

Sänkta arvoden till politiker

Det är inte rimligt att  politiker ofta tjänar mer än dubbelt så mycket som medborgarna de företräder. Sjukvårdspartiet vill därför sänka regionrådens löner med 20 procent  (från nuvarande 63 000 kr/mån). Under mandatperioden vill vi även minska regionens budgetar för - byråkrati, marknadsföring och administration – med fem procent/år, med sjukhusen och vårdcentralerna som enda undantag. Omprofileringen av Region Västra Götalands vårdcentraler till Närhälsan, hade aldrig genomförts med vår politik. Den regionala skatten vill vi bibehålla på nuvarande nivå, och med Sjukvårdspartiets skuggbudgetar hade regionens sjukhus årligen tilldelats 400 miljoner – 1 miljard kr mer, sedan 1999. 

Hela Västra Götaland ska leva

Nybyggnation av slussarna i Göta älv bör också påbörjas omgående, och Vänern bör omklassificeras till insjö för att möjliggöra pråmtrafik. En stor del av landets befolkning (och många företag) är nämligen beroende av vattenvägen från Vänern. Vi vill även att regionen ska satsa ytterligare på småföretag, för att minska arbetslösheten. Utveckling samt produktion av förnyelsebara, fossilfria energikällor måste också prioriteras mycket högt.